Základní informace a cíle sdružení

MAS MOHELNICKO, z.s.

Místní akční skupina Mohelnicko byla založena v roce 2007 a v současné době sdružuje 33 členů zastupující soukromý, veřejný i neziskový sektor.  Za osm let své existence přinesla MAS Mohelnicko, z.s. prostřednictví programu LEADER ČR, Programu rozvoje venkova a dalších menších grantů do mikroregionu přes 9 mil. Kč.

Prvním větším úspěchem byl v roce 2008 projekt „Ty nejlepší investice podpoří MAS z Mohelnice“, kdy bylo z Programu LEADER obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím na jejich rozvojové aktivity přerozděleno 4,23 mil. Kč.

Dalším významným přínosem pro region Mohelnicka byly Projekty spolupráce. Partnery v těchto projektech byli Rozvojové partnerství Regionu Hranicko a posléze i LGD Kraina Dinozaurów z Polska. Z této kooperace vzniklo mj. v průběhu let 2011, 2013 a 2014 na území Mas Mohelnicka šest nových muzejních expozic, což významnou měrou přispělo nejenom k rozvoji turistického ruchu a kulturních akcí v regionu, ale i k podnícení zájmu spoluobčanů o dění ve svém okolí a zapojení se do budování těchto expozic.

Z menších projektů stojí za zmínku např. monitorování nevyužitých prostor v mikroregionu (tzv. brownfieldů) – rovněž ve spolupráci s partnery z Hranicka nebo výsadba nových stromů po ničivé vichřici v lokalitě Třeština-Háj, která byla financována z prostředků Nadace Partnerství.

Zatím poslední aktivitou MAS Mohelnicka směrem k veřejnosti bylo v rámci projektu „Zlepšeme se! – Zkvalitnění dovedností MAS Mohelnicka prostřednictvím koncepčního řízení rozvoje“ podpoření kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí pro občany Mohelnicka napříč všemi věkovými kategoriemi.


Místní akční skupina „MAS Mohelnicko“ sdružuje členy MAS z území mikroregionu Mohelnicko.  Řídí se stanovami zapsaného spolku „MAS Mohelnicko, z.s.“ (dále jen MAS). MAS je samostatnou právnickou osobou – zapsaný spolek, zaregistrovaným Ministerstvem vnitra ČR dne 18.9.2007 podč.VS/1-1/68748/07R, IČO : 22 670 157

Cílem MAS Mohelnicka je  rozvoj území prostřednictvím získávání finančních prostředků pro podporu projektů realizovaných za účelem posílení ekonomiky regionu, zkvalitnění života obyvatel i zlepšení vzhledu naší krajiny. Sdružení by se mělo stát významnou platformou mezi veřejným a soukromým sektorem.

Hlavním cílem sdružení je uspět v  programu LEADER. Ten se zaměřuje na financování záměrů, které rozvíjejí místní ekonomiku, přispívají k ochraně přírodního a kulturního dědictví, zlepšují kvalitu života ve vesnicích a malých městech. Zvláštností programu je, že díky němu mohou financovat své projekty jak obce, tak i firmy, jednotliví živnostníci, spolky, a další neziskové organizace, které v daném regionu působí. O přidělení finanční podpory rozhoduje právě místní akční skupina (MAS), která pokud uspěje získá prostředky od Ministerstva zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova, osy IV LEADER.

Cíle Sdružení jsou:

a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území mikroregionu Mohelnicko, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství
a zdravé životní prostředí,

b) podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni,

c) zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území, včetně podpory malého a středního podnikání, bydlení, školství, využití volného času, rozvoje veřejné dopravy, turistického ruchu, péče o památky, informatiky, aj.,

d) zabezpečení koordinovaného postupu členů Sdružení při všestranném rozvoji výše uvedeného území (zejména dosažení optimálního rozvoje venkova za dodržení principů trvale udržitelného rozvoje), soustředění sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem možnosti jednotlivých členů, včetně zajišťování příslušných finančních zdrojů.