MAP IV

Projekt  „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice IV (reg. č.: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008296), zkráceně MAP Mohelnicko IV se prioritně snaží o zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ na území ORP Mohelnice a podporu spolupráce všech aktérů ve vzdělávání. 

  • Na tento projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.
  • Cílem projektu je vhodné nastavení komunikace, spolupráce a vzájemné podpory mezi jednotlivými aktéry v oblasti vzdělávání na území ORP Mohelnice, pokračování v rozvoji partnerství, rozvíjení spolupráce a společné strategické plánování na místní úrovni a napomáhání dalšímu strategickému plánování přímo ve školách s vazbou na místní akční plán, zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v regionu.
  • Realizací vznikne dokument MAP IV, který bude produktem spolupráce partnerů v území, bude stanovovat priority a jednotlivé kroky nutné nejen k jejich dosažení, ale potažmo i k dosažení právě cílů vzdělávací politiky, zároveň však na základě místní potřebnosti a naléhavosti.


Do přípravy MAP jsou zapojeni všichni klíčoví partneři v území (MŠ a ZŠ, zřizovatelé, ředitelé, učitelé, zástupci rodičů). Dále se mohou přípravy projektu účastnit pracovnice školních družin a klubů, bývalí učitelé, ale i šikovní jedinci, kteří se zabývají problematikou školství, vzdělávání, speciální pedagogikou, poradenstvím ve školství, atd. Také do této skupiny řadíme představitele zájmového i neformálního vzdělávání, které je nedílnou součástí školství. Čím rozmanitější spektrum odborníků budeme mít mezi sebou, tím bude kvalitnější spolupráce a lepší přínos pro naše území ORP Mohelnice. Součástí projektu bude i sdílení dobré praxe a vzdělávání pedagogů, rodičů.
Vzdělávání bude probíhat formou seminářů, workshopů, kulatých stolů, atd.

Jestli Vás tento článek zaujal a chtěli byste se s námi podílet na zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice IV (MAP Mohlnicko IV), můžete nás kontaktovat na email: map@masmohelnicko.cz