Standardizace

STANDARDY MAS = požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a následně mohla žádat o podporu implementace SCLLD.

K možnosti odevzdání SCLLD musí předcházet získání výše uvedeného osvědčení. Splnění standardů bylo posuzováno dle Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020, která definuje standardy pro přijatelnost MAS, vymezuje postup procesu standardizace MAS a specifikuje potřebné dokumenty předkládané při standardizaci.

Standardy byly rozděleny do tematických okruhů – územní působnost, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS, institucionalizace MAS. Součástí standardizace bylo také splnění podmínek, které zjišťovaly hodnocení finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti.

MAS Mohelnicko podalo žádost v květnu 2015, k podané žádosti přišel jeden chybovník. Nedostatky byly odstraněny a dne 9. 12. 2015 bylo MAS Mohelnicko,z.s. vystaveno Osvědčení o splnění standardů MAS (povinná přílohou při odevzdávání SCLLD).

Osvědčení o získání standardizace