Orgány sdružení

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem zapsaného spolku. Je tvořena všemi členy spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavují více jak 49% hlasovacích práv. Členové spolku, kteří jsou právnickými osobami, vykonávají svá práva na valné hromadě pověřenou osobou. 

Rada spolku

Rada spolku je výkonným orgánem spolku. Má 7 členů včetně předsedy a místopředsedy a je volena na dobu jednoho roku z řad členů MAS. Rada spolku je volena valnou hromadou takto: veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49% hlasovacích práv. Je-li členem rady spolku fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Rada spolku je valnou hromadou kdykoli odvolatelná. 

členové Rady spolku:

 • obec Líšnice - ZS 1 (obec)
 • obec Maletín - ZS 1 (obec)
 • město Mohelnice - ZS 1 (obec)
 • SDH Žádlovice - ZS 5 (spolek)
 • Mgr. Ing. Pavel Němec - ZS 6 (občané)
 • JK Pegas - ZS 5 (spolek)
 • Úsovsko, a.s - ZS 2 (zemědělství, lesnictví, potravinářství)

Předseda a místopředseda MAS

Předseda je statutárním orgánem spolku, jedná jménem spolku, zastupuje spolek navenek, podepisuje příslušné dokumenty, zajišťuje administrativní chod spolku a řídí radu a sekretariát. Je volen radou ze členů Rady spolku na období dvou let. Valnou hromadou je kdykoli odvolatelný.

Místopředseda spolku zastupuje předsedu a plní jeho úkoly na základě písemného pověření předsedou nebo v době jeho nepřítomnosti. Předseda a místopředseda se na písemných úkonech podepisují jménem spolku tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí své jméno a označení funkce ve spolku.

Předseda MAS: Jiří Kvíčala, DiS. - statutární zástupce za člena MAS Mohelnicko, z.s. obec Líšnici

Místopředseda MAS: Ing. Lukáš Pospíšil - zástupce za člena MAS Mohelnicko, z.s. Úsovsko, a.s.

Kontrolní  komise

Kontrolní komise je volena valnou hromadou z řad členů MAS. Kontrolní komise ze svého středu volí předsedu, který svolává a řídí zasedání kontrolní komise. Je-li členem kontrolní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 

členové Kontrolní komise:

 • město Loštice - ZS 1 (obec)
 • obec Klopina - ZS 1 (obec)
 • obec Police - ZS 1 (obec)
 • obec Třeština - ZS 1 (obec)
 • město Úsov - ZS 1 (obec)

Výběrová komise

Výběrová komise je orgánem spolku určeným pro výběr návrhů na základě hodnotících kritérií a pro výběr projektů v rámci jednotlivých vyhlášených výzev. Nejdůležitější kritérium člena výběrové komise je nestrannost a proškolení ve věci hodnocení projektů. Výběrová komise je sedmičlenná, členové orgánu musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně působí. Je volena na dobu jednoho roku, opakované zvolení je možné. Výběrová komise je volena valnou hromadou tak, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat vice než 49% hlasovacích práv. Z řad svých členů volí předsedu, který svolává a řídí její zasedání. Je-li členem výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

členové Výběrové komise:

 • obec Moravičany - ZS 1 (obec)
 • obec Mírov - ZS 1 (obec)
 • obec Palonín - ZS 1 (obec)
 • Mohelnická zemědělská, a.s. - ZS 2 (zemědělství, lesnictví, potravinářství)
 • Mohelnický spolek ručních řemesel - ZS 5 (spolky)
 • Automotoklub Mohelnice v AČR - ZS 5 (spolky)
 • Martin Zbořil - ZS 2 (zemědělství, lesnictví, potravinářství)

Manažer MAS

Manažer MAS zabezpečuje výkonné a administrativní zázemí pro činnost sdružení.

Manažer MAS: Macháčková Jitka  - vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD                                                                    Vlasová Lenka - zaměstnanec pro realizaci SCLLD, MAP                                                                              Klásová Adéla - zaměstnanec pro realizaci SCLLD                                                                                      Rozsypalová Jana - animtor škol                                                                                                                Fialová Kateřina - zaměstnanec pro realizaci MAP