MAP Mohelnicko III

Závěrečná evaluační zpráva MAP Mohelnicko III

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice III, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023046


Místní akční plány rozvoje vzdělávání (v textu užívané také jako MAP) jsou všeobecně produktem spolupráce partnerů v území, stanovují priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Primárním cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ, čehož by mělo být dosaženo společným informováním, vzděláváním a plánováním partnerských aktivit pro následné společné řešení specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Předmětem evaluace je implementace na sebe navazujících, dvou ukončených a třetího realizovaného místního akčního plánu. MAP III, realizovaný v rozmezí 1/2023 až 11/2023, navazuje na dosažené cíle MAP I a MAP II, a tedy podporuje rozvoj mateřských a základních škol, spolupráci škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání, ale je zaměřený právě především na evaluaci a všeobecné zhodnocování dosavadní činnosti vzniklého uskupení lokálních aktérů. Evaluace je hlavní aktivitou tohoto navazujícího projektu.

Konkrétní podoba evaluačního šetření, ukotvená v evaluačním designu, je kombinací formativní a dopadové evaluace. Projektové podmínky a finanční zajištění evaluace určilo zapojení externího evaluátora v průběhu projektu, kdy především probíhal sběr dat, s větší intenzitou potom v době jeho ukončování, kdy byla také vypracována předkládaná zpráva. S ohledem na nutnost dokončit evaluaci současně s koncem projektu nebylo reálné provést ex-post hodnocení dlouhodobých dopadů provedených intervencí, vyhodnocena byla tudíž dopadovost pouze krátkodobá a střednědobá. Formativní část evaluace by měla sloužit jako zpětná vazba realizačnímu týmu k právě probíhajícím i budoucím aktivitám, kdy se předpokládá navazující projekt obdobného charakteru .

Hlavní zjištění

  • „Je to pro mě pomoc, taková metodická pomoc, pestrost, obohacení mé práce. Vlastně díky nim se dostávám k možnosti realizovat projekty, spolupracovat s jinými řediteli, získávat příklady dobré práce, inspiraci, co se kde daří, využíváme sdílené pomůcky.“ (citace z rozhovoru)
  • region je kompaktní, dobře zafinancovaný, absentují závažnější problémy
  • více než 90% respondentů uvedlo, že MAP přispívá k zvyšování kvality vzdělávání v regionu
  • výstupy, výsledky – vzdělávání pro učitele, sdílené pomůcky, komunitní aktivity
  • dopady – jsou reflektovány pozitivní dopady ve všech třech hlavních oblastech MAP

 

Finální verze závěrečné evaluační zprávy byla schválená prostřednictvím korespondenčního hlasování členů ŘV dne 29.11.2023. Celou zprávu si můžete přečíst v záložce MAP III/dokumenty projektu.