MAP Mohelnicko III_evaluace

INFORMACE O PRŮBĚHU EVALUACE MAP MOHELNICKO III

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice III, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023046


 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání (v textu užívané také jako MAP) jsou všeobecně produktem spolupráce partnerů v území, stanovují priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Primárním cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ, čehož by mělo být dosaženo společným informováním, vzděláváním a plánováním partnerských aktivit pro následné společné řešení specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Předmětem evaluace je implementace na sebe navazujících, dvou ukončených a třetího realizovaného místního akčního plánu. MAP III, realizovaný v rozmezí 1/2023 až 11/2023, navazuje na dosažené cíle MAP I a MAP II, a tedy podporuje rozvoj mateřských a základních škol, spolupráci škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání, ale je zaměřený právě především na evaluaci a všeobecné zhodnocování dosavadní činnosti vzniklého uskupení lokálních aktérů. Evaluace je hlavní aktivitou tohoto navazujícího projektu.

Konkrétní podoba evaluačního šetření, ukotvená v evaluačním designu, je kombinací formativní a dopadové evaluace. Projektové podmínky a finanční zajištění evaluace určilo zapojení externího evaluátora v průběhu projektu, kdy především probíhal sběr dat, s větší intenzitou potom v době jeho ukončování, kdy byla také vypracována předkládaná zpráva. S ohledem na nutnost dokončit evaluaci současně s koncem projektu nebylo reálné provést ex-post hodnocení dlouhodobých dopadů provedených intervencí, vyhodnocena byla tudíž dopadovost pouze krátkodobá a střednědobá. Formativní část evaluace by měla sloužit jako zpětná vazba realizačnímu týmu k právě probíhajícím i budoucím aktivitám, kdy se předpokládá navazující projekt obdobného charakteru .

Informace o průběhu evaluace:

 • Dle harmonogramu je odevzdán evaluační desing.
 • Dále probíhal sběr dat ve spolupráci s realizačním týmem v měsících dubnu až srpnu 2023 (pravděpodobně: fokusní skupina s realizačním týmem v dubnu, individuální rozhovory v květnu, dotazníkové šetření v červnu, zpracování získaných dat a jejich analýza) – splněno
 • Průběžné zjištění bylo prezentováno na jednání ŘV dne 27.6.2023_přiložena prezentace
 • V září doručila evaluátorka Zdenka Hilscher návrh závěrečné evaluační zprávy k připomínkování – přiložen návrh závěrečné evaluační zprávy.
 • Dále bude závěrečná evaluační zpráva zaslaná členům PS k nastudování, kdy 18. 10. 2023 proběhne jednání PS, kde hlavním programem jednání bude právě prezentace a diskuze nad touto zprávou.
 • Finální verze závěrečné evaluační zprávy bude předložena ke schválení v listopadu členům ŘV.

Hlavní zjištění

 • „Je to pro mě pomoc, taková metodická pomoc, pestrost, obohacení mé práce. Vlastně díky nim se dostávám k možnosti realizovat projekty, spolupracovat s jinými řediteli, získávat příklady dobré práce, inspiraci, co se kde daří, využíváme sdílené pomůcky.“ (citace z rozhovoru)
 • region je kompaktní, dobře zafinancovaný, absentují závažnější problémy
 • více než 90% respondentů uvedlo, že MAP přispívá k zvyšování kvality vzdělávání v regionu
 • výstupy, výsledky – vzdělávání pro učitele, sdílené pomůcky, komunitní aktivity
 • dopady – jsou reflektovány pozitivní dopady ve všech třech hlavních oblastech MAP