2012 - Za poznáním a odkazem předků II

V rámci 15. kola PRV ČR byl podpořen a zrealizován Projekt Spolupráce „Za poznáním a odkazem předků II“, díky němuž vznikly a úspěšně fungují 4 muzejní expozice v partnerských MAS a to v Klopině, Úsově (Mohelnicko), Skaličce a Horním Újezdě (Hranicko)

Dotace: SZIF, Program rozvoje venkova ČR, opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova      

Projekt: „Za poznáním a odkazem předků II“

Partneři projektu: K-MAS Mohelnicko o. s., P-MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Doba trvání projektu: leden 2012 – listopad 2012    

Celkové náklady projektu pro MAS Mohelnicko o. s.: 1.508.000,- Kč, výše dotace 90% z celkových nákladů

Popis projektu:

Projekt spočíval ve stavební obnově vybraných částí i celých nevyužívaných obecních objektů (1. nadzemní podlaží v kulturním domě v Úsově a budova malotřídní základní školy v Klopině). V obou místech byly provedeny stavební úpravy, prostory byly vybaveny výstavními skříněmi a audiovizuální technikou. Samotné vystavené sbírky jsou již z majetku dárců či půjčitelů, z řad obyvatel Klopiny, Úsova a širokého okolí.  

Obě muzea se stala novým turistickým cílem na Mohelnicku. Stala se v obcích přirozeným centrem vzdělávání. Obzvláště v Klopině, kde vlastně zanikla škola, která měla za poslání vzdělávat děti, pokračuje vzdělávání na jiné úrovni.

Společný cíl projektu: propagace nových i stávajících venkovských expozic, vzájemná spolupráce, poznávání a přenos zkušeností, rozšiřování aktivit MAS vedoucích k rozvoji svého území. 

Výstupy projektu MAS Mohelnicko o. s.:

  • Muzejní expozice "Venkovské minimuzeum" Klopina
  • Muzejní expozice "Život v podzámčí" Úsov
  • Společná exkurze po muzeích Kyjovského Slovácka
  • Propagace, leták, webová prezentace, virtuální 3D prohlídky
  • Vzájemné propagační panely expozic, společný systém značení