2010 - Zmapování a marketing nevyužitých prostor

Projekt realizován v rámci projektů národní spolupráce

Dotace: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí     

Projekt: „Zmapování a marketing nevyužitých prostor 2010“

Partneři projektu: MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, MAS na cestě k prosperitě o. s. region Němčicko, MAS Mohelnicko o. s.

Doba trvání projektu: únor – červen 2010 

Celkové náklady projektu: 200.000,-Kč

Popis projektu:

Projekt Zmapování a marketing nevyužitých prostor realizoval jako K-MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou a dalšími dvěma partnery z regionu Němčicko a Mohelnicko.

Hlavním cílem projektu bylo zmapování a následné hledání nového využití opuštěných objektů, prostor a ploch na území působnosti tří partnerů, kteří projekt realizovali.  Projekt se zaměřil především na menší objekty, jakými jsou nevyužité školy, prostory pro potenciální klubové a spolkové aktivity, nevyužité prostory pro rozvoj služeb a drobného podnikání, nevyužité plochy určené v územních plánech pro bytovou výstavbu apod. 

Hlavními výstupy projektu byly: propagační letáky a databáze nevyužitých prostor, určených investorům k nastartování procesů vedoucích k rozvoji podnikatelských aktivit a zaměstnanosti obyvatel v daných oblastech. V databázi byly uvedeny popisy objektů, případně majitelé a kontaktní adresy.

Posláním databáze bylo tedy napomoci využití co nejvíce takovýchto objektů a tím zlepšit kvalitu života v obcích našeho regionu. 

Projektem vznikly výstupy:

  • 3 sady zmapovaných nevyužitých prostor (po 1 u každého partnera)
  • 3 propagační katalogy nevyužitých prostor v jednotné grafické úpravě
  • 1 společná internetová databáze nevyužitých prostor
  • 3 závěrečné konference projektu